تناقض داشتن و با تناقض زندگی کردن ممکن است؟

Write a comment

Comments: 0